Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Contactgegevens.

House of HR NV
Beversesteenweg 576
8800 Roeselare
BTW BE0643.887.978
E-mail: mobile.support@houseofhr.com
Tel. 051 46 05 00

 

Artikel 2 – Definities.

 De begrippen, hierna aangeduid met een hoofdletter, hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

  • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden artikelen 1 tot en met 9 die betrekking hebben op de SWOP stage applicatie;
  • App: de SWOP stage applicatie;
  • Website: https//swopstage.be;
  • HOHR: House of HR NV;
  • Student: De natuurlijke persoon die op zoek is naar ofwel een stageplaats in het algemeen ofwel een werkplaats binnen een bepaald leertraject van het ‘deeltijds onderwijs’ (zoals onder meer deeltijds beroepssecundair onderwijs, leertijd, duaal leren, etc.) EN die hiertoe de correcte leeftijd heeft bereikt om dergelijke stage- of werkplaats te bekleden, zijnde minimum 13 jaar;
  • Leerbedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die de Student een plaats op de werkvloer aanbiedt met de bedoeling de Student op te leiden binnen het leerbedrijf al dan niet tegen betaling;
  • Onderwijsinstelling: de onderwijsinstelling (met zijn eventuele stagebegeleider) die als tussenpersoon fungeert tussen de Student en het Leerbedrijf.
  • Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen het Leerbedrijf en HOHR of tussen de Onderwijsinstelling en HOHR;
  • Policy: Privacy & Cookie Policy van HOHR;

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid.

 Door zich als Student in te schrijven op en/of gebruik te maken van de App/Website van HOHR erkent de Student expliciet deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard.

Deze Algemene Voorwaarden mogen geen doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Ze zijn steeds raadpleegbaar op de App/Website.

Elke afwijking op deze Algemene Voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

 

Artikel 4 – Voorwerp.

De door HOHR ontwikkelde App/Website maakt de zoektocht voor het Leerbedrijf naar de geschikte Student en voor de Student naar het geschikte Leerbedrijf eenvoudiger.

Iedere Student of ieder Leerbedrijf die wenst gebruik te maken van App/Website zal bij inschrijving/ingebruikname van de App/Website bepaalde persoonsgegevens moeten overmaken aan HOHR, opdat de App/Website zijn doelstelling kan nastreven.

 

 Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten – Gebruiksrecht – Exclusiviteit.

Alle intellectuele eigendomsrechten die behoren tot de App/Website (alsook eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen) berusten bij en blijven berusten bij HOHR. De App/Website is eigendom van HOHR.

Handelmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s en tekst op de App zijn het intellectueel eigendom van HOHR en kunnen niet gereproduceerd, gebruikt, gepubliceerd, verdeeld, verkocht of getoond worden zonder de expliciete, voorafgaande en schriftelijke toestemming van HOHR.

Student, Onderwijsinstelling en Leerbedrijf erkennen dit gegeven.

HOHR verleent slechts een restrictief, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht aan Student/Leerbedrijf om de App/Website te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Voor de Student vangt dit gebruiksrecht aan op het ogenblik dat Student zich inschrijft en/of de App/Website in gebruik neemt.

Voor het Leerbedrijf/de Onderwijsinstelling vangt dit gebruiksrecht aan op de datum dat er tussen Leerbedrijf en HOHR een Overeenkomst wordt gesloten. Het gebruiksrecht eindigt op het ogenblik bepaald in die Overeenkomst.

Indien de Student of het Leerbedrijf of de Onderwijsinstelling deze Algemene Voorwaarden schendt en/of de App/Website foutief gebruikt en/of misbruikt, houdt HOHR zich het recht voor om de Student of het Leerbedrijf de toegang en het gebruik van de App/Website onmiddellijk te ontzeggen en/of hem te blokkeren en/of hem te verwijderen, zonder dat een voorafgaande verwittiging noodzakelijk is.

HOHR mag, naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in de App/Website. HOHR zal de Student/het Leerbedrijf/de Onderwijsinstelling tijdig op de hoogte brengen van de verwerking van de updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de App/Website. Dit is steeds naar oordeel van HOHR.

Het is het Leerbedrijf/de Onderwijsinstelling niet toegestaan de App/Website te gebruiken ten behoeve van en/of door enige andere (rechts)persoon dan Leerbedrijf zelf. Het is Leerbedrijf niet toegestaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden.

Het is het Leerbedrijf/de Onderwijsinstelling niet toegestaan om tijdens de duur van de Overeenkomst, behoudens schriftelijke toestemming van HOHR, rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten die gelijkaardig is aan de Overeenkomst en/of waarbij het gebruik van een gelijkaardige applicatie het voorwerp uitmaakt van die overeenkomst.

 

Artikel 6 – Beschikbaarheid App.

HOHR mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot de App/Website buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen aan de App/Website of voor enigerlei andere reden, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding van Student/Leerbedrijf ten aanzien van HOHR met zich meebrengt.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid.

HOHR verbindt zich slechts tot een middelenverbintenis en garandeert geen enkel resultaat met betrekking tot het effectief vinden van een Leerbedrijf.

De informatie op de App/Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan Student of Leerbedrijf of Onderwijsinstelling worden beschouwd.

HOHR levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. HOHR doet het nodige om de gegevens van Student/Leerbedrijf, die zij in de App/Website hebben ingevoerd, zo goed als redelijkerwijs mogelijk te beveiligen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang.

Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de App/Website onbeschikbaar zou zijn, zal HOHR de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

HOHR kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de App/Website of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit onjuistheden in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien u onjuistheden en/of onrechtmatig gebruik zou vaststellen in de informatie die via de App/Website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de App/Website contacteren. Dit kan via de contactinformatie vermeld in artikel 1.

De inhoud van de App/Website (eventuele links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HOHR geeft geen garanties voor de goede werking van de App/Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de App/Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de App/Website.

HOHR kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze App/Website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van Student/Leerbedrijf.

De App/Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. HOHR verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze links/websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De Student/Het Leerbedrijf/De Onderwijsinstelling erkent en aanvaardt dat de App nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld, hoewel HOHR hier alles toe in het werk zal stellen.

 

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.

 

Artikel 9 –  Privacy Policy.

De Policy van HOHR maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Door gebruik te maken van de App en/of de Website en/of persoonsgegevens aan HOHR te verstrekken, gaat de Student/het Leerbedrijf onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze Policy. Deze zijn raadpleegbaar op de Website en de App. Lees deze Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten als Student/als Leerbedrijf ten aanzien van HOHR bevat.