Privacy Policy

Lees deze policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van House of HR NV (hierna: HOHR) bevat.

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

 

1 – Algemeen 

1.1. Deze Privacy Policy geeft aan hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van de App en de Website. De verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van HOHR met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België en ingeschreven in de KBO onder nummer 0643.887.978.

1.2. HOHR streeft ernaar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, na te leven , alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing).

1.3. Om gebruik te kunnen maken van de App en/of de Website en/of persoonsgegevens aan HOHR te verstrekken, dient u minstens de correcte leeftijd te hebben bereikt om een stage- of werkplaats te bekleden. U bevestigt uitdrukkelijk de correcte leeftijd te hebben bereikt en minimum 13 jaar oud te zijn. HOHR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de personen die de correcte leeftijd niet hebben bereikt, maar dit wel hebben beweerd. HOHR houdt zich het recht voor om bij dergelijke ontdekking de persoonsgegevens van dergelijke personen te verwijderen en hen het gebruik van de App te ontzeggen.

1.4. Door gebruik te maken van de App en/of de Website en/of persoonsgegevens aan HOHR te verstrekken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy.

 

2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt 

 2.1. tijdens een bezoek aan deze Website:

 • IP-adres;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) bij registratie op onze Website of via de App; 
 • via cookies: zie artikel 9;

2.2. bij inschrijving op de Website/App als student: 

 • naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, GSM-nummer; 
 • landcode; 
 • studierichting;  
 • afstudeerjaar; 
 • school, stad/gemeente waarin onderwijsinstelling is gelegen;
 • locatie/zoekgebied;

 2.3. als Leerbedrijf/Onderwijsinstelling:

 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, contactpersoon; 

 

Vergeet HOHR niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor HOHR relevant is. Deze wijziging kan u doorgeven via de contactgegevens vermeld in punt 11.

 

3 – Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen 

 3.1. Publieke gegevens van Leerbedrijf of andere zakelijke relatie: 

HOHR verwerkt soms publieke gegevens, bv. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers verschenen, of gegevens op bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon. 

 

4 – Doeleinden van de verwerking 

 4.1. Algemene doeleinden: 

HOHR zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • IP-adres (zie artikel 2.1.): voor het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van HOHR om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) (zie artikel 2.1.) bij registratie op onze Website of via de App : met het oog op het beheer van uw account op deze Website, om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming; 
 • e-mailadres (bij inschrijving) (zie artikel 2.2.): met het oog op het u toezenden van direct marketing (automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten), nieuwsbrieven, tewerkstellingsinformatie, of informatie over geplande activiteiten (voordrachten, seminaries, werklunches), met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming; 
 • naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, GSM-nummer, landcode, studierichting, afstudeerjaar, school, stad/gemeente waarin onderwijsinstelling is gelegen, locatie/zoekgebied (bij inschrijving) (zie artikel 2.2.): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst;
 • naam, voornaam, e-mailadres, GSM-nummer, studierichting, afstudeerjaar (bij inschrijving) (zie artikel 2.2): om u specifiek vacatures aan te bieden die in lijn liggen met uw studierichting, met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • voor het Leerbedrijf/de Onderwijsinstelling: naam, e-mailadres, telefoonnummer, contactpersoon (zie artikel 2.3.): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd. 

 4.2. Direct marketing: 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan HOHR uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing met betrekking tot HOHR, haar diensten. 

Daarnaast kan HOHR uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op direct marketing. 

Zie artikel 6 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

 4.3. Doorgifte aan derden: 

HOHR zal, uw persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de verbonden (dochter-)ondernemingen van HOHR of met uitzondering van één van haar klanten met het oog op de tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. 

HOHR zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat HOHR uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 

HOHR zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming. 

 4.4. Wettelijke vereisten: 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat HOHR uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. HOHR zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

 

5 – Duur van de verwerking

 De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen HOHR en u: 

 • IP-adres (zie artikel 2.1.): voor de duur van uw bezoek aan de Website of App;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) (zie artikel 2.1.) voor de duur van de gevraagde levering van diensten; 
 • e-mailadres (zie artikel 2.2.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten; 
 • naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, GSM-nummer, landcode, studierichting, afstudeerjaar, school, stad/gemeente waarin onderwijsinstelling is gelegen, locatie/zoekgebied (zie artikel 2.2.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • naam, voornaam, e-mailadres, GSM-nummer, studierichting, afstudeerjaar (zie artikel 2.2): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • voor het Leerbedrijf: naam, telefoonnummer, contactpersoon (zie artikel 2.3.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving; 

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte. 

 

6 – Uw rechten

 6.1. Recht van toegang en inzage: 

Door de App beschikt u over de mogelijkheid om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat HOHR van uw persoonsgegevens maakt. 

 6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan HOHR met uitzondering van een aantal verplichte wettelijke gegevens bij een tewerkstelling via HOHR. Daarnaast heeft u steeds de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen (met uitzondering van uw rijksregisternummer en bankrekeningnummer waarvoor een tussenkomst van HOHR vereist is). U erkent dat indien u bepaalde gegevens niet invult of later verwijdert, bepaalde diensten en producten niet (langer) leverbaar zijn. 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

 6.3. Recht van verzet: 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

 6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

 6.5. Recht van intrekking van de toestemming: 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

6.6. Uitoefening van uw rechten: 

Zie artikel 6.2 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

 6.7. Automatische beslissingen en profiling: 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

 6.8. Recht om klacht in te dienen: 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)22744800 of Fax +32(0)22744835, contact@adp-gba.behttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact  .

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen. 

 

7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

 7.2. In geen geval kan HOHR dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. HOHR heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn. 

 7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de App/Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 

 

8 – Toegang door derden

 8.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan Studenten/Leerbedrijven/Onderwijsinstellingen. 

 8.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze Studenten/Leerbedrijven/Onderwijsinstellingen, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy. 

 

9 – Cookies

 9.1. Wat zijn cookies? 

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van HOHR en geplaatst op de harde schijf van uw computer/smartphone. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website/App. 

 9.2. Waarom gebruiken we cookies? 

Onze Website en de App gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website en de App. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt, gebruik maakt van de App en laat ons ook toe onze Website en App te optimaliseren. 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites/apps die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 

 9.3. De Website/App gebruikt uitsluitend volgende cookies: 

 Functionele cookies 

Authenticatiecookies: ‘Remember me’ Identificeren de gebruiker als hij is ingelogd. 
User input cookies: ‘Lifestyle Identifier’ Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website.
User interface customization-cookies: Wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden. 

 Niet-functionele cookies 

Trackingcookies: Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen. 
Social plug-in trackingcookies: Worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een      website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten. 

 Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

 9.4. Uw toestemming:

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of het gebruik van cookies op de Website/App, neem gerust contact met ons op, hetzij via onderstaand contactformulier of per post naar House of HR NV – Legal departement – Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België. 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org/ .

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/ .

 

10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

 Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is. 

De rechtbanken van arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy. 

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse en Franse Privacy & Cookie Policy en de Nederlandse, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

 

11 – Ons contacteren 

Heeft u als Student/Leerbedrijf/Onderwijsinstelling vragen over hoe HOHR met uw gegevens omgaat, aarzel niet om ons te contacteren per post op het adres House of HR NV – Legal Departement, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 6). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, stuur ons een aangetekend schrijven op bovenstaand adres. Om uw privacy te beschermen, vragen we hierbij een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.